Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w

p


pà≠fʊ̀àtpafuadndiarrhée
páàŋ1páaŋ1pà≠báàŋndu français "banc"tɔd ə́ kuúlisi' pabáaŋ pá yoók ɛ sɔ́ndɛ'.va remettre les bncs de l'église.
páàŋ2páaŋ2pà≠báàŋnbanque; organisation bancairewaák wóonɛ ndɔ sɔd aa páaŋ yɛ́ a mogɔ'.cette année je vais entrer dans l'organisation bancaire (traditionnelle) de Bamoko.
pə̀ŋìpəŋipronvous
pə̀sìpəsipronnous
pì≠bún-ə́npibúnə́nnrécompensepigólí piim pí gódi pibúnə́n.
pì≠gə́kpigə́kncarie dentaire
pì≠gólípigólíòʔ≠kólíntravail
pì≠gúʔ-kútpigúkúdngraisse
pì≠ítpiídnlieu où séjournent les mortsmɔɔd a ma kugu, a kɛɛn a piíd.quand quelqu'un meurt, il descend au séjour dees morts.
pì≠ⁿdìkpindiknreliquats
pì≠sòj-ìd-ìʔpisoyidi'nsalutations; remerciements
píⁿdə́-pìⁿdə̀píndə́-pindənébène; arbre, esp.
pɪ̀≠báŋɪ̀npɛbáŋɛnnpetit matin
pɪ̀≠bɔ́lɔ̂:pɛbɔ́lɔ́ɔntype de champignon qui se trouve surtout en bordure des rivières
pɪ̀≠dápɛdánguerre
pɪ̀≠dàpɛdansalive
pɪ̀≠fʊ́jápɛfɔ́yánindifférence; mépris
pɪ̀≠gɔ̀pɛgɔnpoiles du sexe
pɪ̀≠lɪ̀tɪ̀kpɛlɛtɛknboue
pɪ̀≠lɔ́kpɛlɔ́knsourditémɔɔd nyɔ́ɔnɛ alɛ na pɛlɔ́k
pɪ̀≠ᵐbɔ́kpɛmbɔ́kngenre de haricots avec les gros grains
pɪ̀≠nɪ̀ᵑgɔ̀lɔ́ɔ̀ŋpɛnɛŋgɔlɔ́ɔŋncimétièrea pəsi pá dɛ́ə́ niəŋən pɛlóŋ á pɛnɛŋgɔlɔ́ɔŋ
pɪ̀≠ɲàpɛnyansalive blanche au coin des lèvres
pɪ̀≠ɲàʔpɛnya'nmensongemɔɔd nyóonɛ a lɛ na pɛnya' áay a unu' wə́ə́ŋ.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >