Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

n


nʊ̀≠bǎtʊ̀gʊ̀ʊ̀nobaátogootʊ̀≠bǎtʊ̀gʊ̀ʊ̀narbre, esp.arbre, esp.tree sp.
nʊ̀≠bɪ̀ɪ̀-bɪ́nɔbɛɛbɛ́tʊ̀≠bɪ̀ɪ̀-bɪ́nfeuille de melonfeuille de melonmelon leaf
nʊ́≠bɪ̀ŋnɔ́bɛŋtʊ́≠bɪ̀ŋnmusareignemusareigneshrew
nú≠bòŋnúboŋtú≠bòŋnmusareignemusareigneshrew
nù≠bòónuboótù≠bòóngrenouillegrenouillefrog
nù≠bòʔnubo'nse dit de qq'un qui donne largementcharité; largessecharity; generosity
nù≠bùnubuù≠bùncheuveu blanccheuveu blancwhite hair
nʊ̀≠ɔ̀snuɔstʊ̀≠ɔ̀sntibiatibiatibia
nʊ̀≠dɔ̀nodɔtʊ̀≠dɔ̀nintestinintestinintestines
nù≠də̀ə̀nudəətù≠də̀ə̀nflûteflûteflute
nù≠dóódóónudóódóótù≠dóódóóngenre de petite fourmi noire.Elle pique à la fesse quand on s'asseoit à même le sol.fourmi esp.ant sp.
nʊ̀≠dʊ́mnɔdɔ́mtʊ̀≠dʊ́mnmoutonmoutonsheep
nʊ̀≠fɪ̀knɔfɛktʊ̀≠fɪ̀knmésure ou balancemésure ou balancescales
nʊ̀≠gáknɔgáknavariceavaricemiserliness
nʊ̀≠gàsàʔnɔgasa'tʊ̀≠gàsàʔnbois (petite brindille)bois (petite brindille)kindling
nʊ̀≠gásáʔ-kásáknɔ-gásá-kásáktʊ̀≠gásáʔ-kásáknguêpe, esp.guêpe, esp.wasp sp.
nʊ̀≠gɔ́g-ʊ̀s-ɪ̀-ànɔgɔ́gɔ́siatʊ̀≠gɔ́g-ʊ̀s-ɪ̀-ànherbe, esp. qui, lorsque sa feuille touche votre peau, ça chauffe comme du pimentherbe, esp. qui, lorsque sa feuille touche votre peau, ça chauffe comme du pimentplant sp. which when its leaf touches skin, it burns like hot pepper
nʊ̀≠gɔ̀knogɔktʊ̀≠gɔ̀knplumeplumefeather
nʊ̀≠gɔ́nnogɔ́ntʊ̀≠gɔ́nnplante esp.plante esp.plant sp.mbá dɛ́m nogɔ́n nóon ə nsun ɛ pɔlɛ́m púam.j'ai défrché la plant nogon qui est là au-bas de mon champs.
nʊ̀≠gɔ̀ŋnɔgɔŋtʊ̀≠gɔ̀ŋnfeuille de joncfeuille de joncrush leaf
nù≠gə̀mnugəmngloiregloireglory
nʊ̀≠gɪ́ɪ́nɔgɛ́ɛ́tʊ̀≠gɪ́ɪ́nlangage; parolelangage; parolelanguage; speechTɔgɛ́ɛ́ túáŋ tɔ́ lɛ tɔbɛ́tu as un mauvais langaga
nù≠gùnugutù≠gùngourmettegourmettechain bracelet
nù≠gúdə́-gúdə̀nugúdə́gúdəmù≠gúdə́-gúdə̀nanguilleanguilleeel
nù≠gúnnugúntù≠gúnnBorassus Aethiopumronier; palmier, esppalmyra palm