Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

u


ùm≠bíənumbíənpə̀≠bíənnneuveu; personne qui a engendré l'enfantneuveu; personne qui a engendré l'enfantnephew; parent
ùm≠bìŋumbiŋm≠bìŋnpiègepiègetrap
ùm≠bípumbíbmə̀≠bípnépaisseurépaisseurthickness
ùm≠bòjumboym≠bòjnchenille, esp.chenille, esp.caterpillar sp.
ùm≠bòlóumbolóm≠bòlónnatte de raphia tresséenatte de raphia tresséemat made of woven raphia palm
ùm≠bòóumboópù≠bòónentailles faites sur le palmier, pour grimper.marchessteps
ùm≠bù:umbuunmensongemensongelie
ùm≠búə̀mumbúəmpə̀≠búə̀mnchasseurchasseurhunter
ùm≠bùlùᵐbùtumbulumbudm≠bùlùᵐbùtntype de arbuste qui servant à tendre les cablesarbuste esp.bush sp.
ùm≠bùmumbumm≠bùmnmiettemiettecrumbmɔɔ́m a lɛ a kɔbáda' mbum ɛ́ kɛfɛn ə nsí.l'enfant ramasse les miettes de couscous à terre.
ùm≠bùmə̀ʔumbumə'npériode froid au niveau que les lèvres se fendillent.froid glacialcold season
ùm≠búⁿdúŋúnumbúndúŋúnm≠búⁿdúŋúnnpoussièrepoussièredust
ùm≠búpumbúbm≠búpnfarinefarineflour
ùm≠mə̀ŋumməŋm≠mə̀ŋnroséeroséedew
ùm≠mùkummukpù≠mùknchairchairflesh
ùn≠díg-ə̀n-ə̀nundígənənpə̀≠líg-ə̀n-ə̀nnmenteurmenteurliar
ùn≠díⁿdíkundíndíkpə̀≠líⁿdíknmenteurmenteurliar
ùn≠dòⁿdókundondókpò≠lòⁿdóknsorciersorciersorcerer
ùn≠dòòdònìʔundoodoni'pò≠lòòdònìʔnenseignantenseignantteacher
ùn≠dʒə́ŋíunjə́ŋín≠dʒə́ŋínclocheclochebellunjə́ŋí ɔ́ mɛsióon wá kɔdaŋ.la cloche de la mission a sonné.
ùn≠nìunnimù≠nìnqueuequeuetail
ùŋ≠ŋə́níuŋŋə́níŋ≠ŋə́níntermitetermitetermite
ùŋ≠ŋùuŋŋupə̀≠ŋùnco-épouseco-épouseco-wife
ùᵑg≠ə̀nuŋgənpə̀≠ə̀nnétrangerétrangerstranger
ùᵑg≠ìíb-ə̀nuŋgiíbənp≠ìíb-ə̀nnvoleurvoleurthief