Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

u


ùᵑg≠ùùnə̀ʔuŋguunə'p≠≠ùùnə̀ʔncheurcheurcheurcheurresearcher
ùʔ≠kə́ukə́ŋ≠kə́nboaboapython
ùʔ≠kə́ŋukə́ŋŋ≠kə́ŋninstrument de musique traditionnelle servant à jouer des pieds de danse.clochette, genre debell, type of
ùʔ≠kòsukosŋ≠kòsncriquetcriquetcricket
ùʔ≠kùd-ìnukudinpə̀≠gùd-ìnnserviteurserviteurservant
ùʔ≠kúg-úm-ìukúgúmipə̀≠gúg-úm-ìnriche (un)riche (un)rich (man)
ùʔ≠kúkukúkŋ≠kúknnoisettenoisettehazelnut
ùʔ≠kúlə̀ʔukúlə'nquand le soir, vous causez jusqu'à tard, en famille ou avec des voisinsveilléewakeɛ́yáŋkɔ́ɔ́n əə́ dúmə́ mətəən mábaan ə ukúlə' ɔ́ naánɛ́.
ùʔ≠kùŋukuŋŋ≠kùŋnpadouk; arbre, esppadouk; arbre, esppadouk; tree sp.
ùʔ≠kùtukutŋ≠kùtnserpentserpentserpent; snake
ùʔ≠kúùukúunhomonymehomonymenamesake
ùʔ≠púə̀mupúəmpə̀≠búə̀mnchasseurchasseurhunter
ùʔ≠tə̀ə̀nutəənmə̀-ʔ≠tə̀ə̀nnconte; fableconte; fablefolk tale; fable
ùʔ≠tìlə̀ʔutilə'pə̀≠dìlə̀ʔnecrivain; auteurecrivain; auteurwriter; author
ùʔ≠túk (ʊ́ kɪ̀ɲɪ̀m)utúk (ɔ́ kɛnyɛm)n≠túk (ɪ́ pɪ̀ɲɪ̀m)nrégime (de banane)régime (de banane)bunch (of banana)
ùʔ≠túmə̀ʔutúmə'pə̀≠dúmə̀ʔnchantrechantrecantor
ùʔ≠tùnutunn≠tùnnforgeforgeforge

  • Page 3 of 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3