Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

a


à≠àmaampà≠àmnanimal, esp.animal, esp.animal sp.
à≠bàŋabaŋmà≠bàŋnarbre, genre dearbre, genre detree sp.
à≠mbààn (jɪ́ ɲɲàm)ambaan (yɛ́ nnyam)ntraces d'animaltraces d'animaltrack of an animalndɛ ə kuyə́njən ambaan yɛ́ nnyam.je suis les traces d'un animal.
ámàʔáma'pà≠ámàʔnmarteaumarteauhammer