Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

u


ù≠bə́ɲubə́nym≠bə́ɲnespèce de fourmi noire, très méchantefourmi, esp.ant sp.
ù≠dìudin≠tìnfigure (la); face (la); visage; devant (le)figure (la); face (la); visage; devant (le)face; appearance; features; fronta dɛɛ́ sɔgɛn udi na kuany.il ne s'est pas lavé la face le matin.
ù≠dúkudúkmə̀≠dúknnuitnuitnightmbɛ́ɛ́lɛ udúk úmmu' a táán.j'ai faii une nuit dehors.
ù≠fíə́líŋufíə́líŋn≠fíə́líŋnbalançoirebalançoireswing
ù≠fìídìdìʔufiídidi'pə̀≠fìídìdìʔnhomme noirhomme noirblack man
ù≠fòmofomn≠fòmnfrontfrontforehead; facetáá nfom yɔbɔn ɛ lɛɛ́ túlú lúlú.
ù≠gə̀ʔugə'nentaille; blessure très grandeentaille; blessure très grandegash; wound, very large
ù≠kónokónŋ≠kónnbois de chauffagebois de chauffagefirewood
ù≠lùnulunnvieillessevieillesseold-age
ù≠múⁿdúŋumúndúŋnpoussièrepoussièredust
ù≠ⁿdììundiiⁿdììnnervure centrale d'une foliolenervure centrale d'une foliolecentral rib of a leaf/leaflet
ù≠ⁿdìŋundiŋⁿdìŋnveine; artère; tendonveine; artère; tendonvein; artery; tendon
ù≠ⁿdùnə́undunə́mə̀≠ⁿdùnə́ncommercecommercetrade; business; commerce
ù≠nùʔunu'n≠nùʔnbouchebouchemouth
ù≠ᵑgìlíᵑgììuŋgilíŋgiimù≠ᵑgìlíᵑgììntermite non commestibletermite, esp.termite sp.
ù≠ᵑgòsìnuŋgosinᵑgòsìnncriquet, esp.criquet, esp.cricket sp.
ù≠ŋínuŋínmə̀≠ŋínncrédit; dettecrédit; dettecredit; debt
ù≠ŋùnuŋunmə̀≠ŋùnnespritespritspirit
ù≠sìə̀də̀ʔusiədə'pə̀≠sìə̀də̀ʔnpreneurpreneurtakerusiədə pagɛ́ɛd a dɛá lá kugu ɔkɛ́ɛd fiɛ́t.
ù≠súə́usúə́n≠súə́nchicottechicottewhip
ù≠súúusúúpù≠súúnmolletmolletcalf (of leg)
ù≠súúnusúúnn≠súúnnmouche grosse comme une mouche tsé-tsé, mais de couleur jaune.taon; mouche, esp.horsefly; gadfly; fly sp.Usúún ɔ́ lɛ a kɛ bi nyuk.Le ... tourne autour de nous.
ù≠tìkutikngenre de jardin où on cultive des ignamesjardin, genre degarden, type ofndə dik naánɛ́ ə utik wɔ́ əndím.je vais travailler aujourd' hui dans le jardin d' ignames.
ù≠wúúuwúúmə̀≠wúúnarbre, esp.arbre, esp.tree sp.
ùm≠bə́ŋumbə́ŋm≠bə́ŋnsorte de calebasse faite en terre cuite servent à la conservation de vin de palmesorte de calebassetype of calabash

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >