Browse Yambeta


a
b
ə
f
g
ɪ
i
j
k
l
m
ɲ
n
ŋ
p
s
t
u
ʊ
w
ʔ

b


bɔ́ɔ̀kbɔ́ɔkpɔ̀≠bɔ́ɔ̀kncaissecaissefund, crate, cash box
bʲâʔbɛ́a'pà≠bʲâʔnbièrebièrebeermbá ŋɔ́ bɛ́a ɛ́baan a nɔ́ ɛŋtɛ́ɛ.j'ai bu deux bières chez inter.