à≠mbààn (jɪ́ ɲɲàm)ambaan (yɛ́ nnyam)ntraces d'animaltraces d'animaltrack of an animalndɛ ə kuyə́njən ambaan yɛ́ nnyam.je suis les traces d'un animal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *