páàŋ1páaŋ1pà≠báàŋndu français "banc"bancbenchtɔd ə́ kuúlisi' pabáaŋ pá yoók ɛ sɔ́ndɛ'.va remettre les bncs de l'église.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *