Browse Nepali – Yamphuअँ‌गारना.सिमिचि
अँगालोना.हेप्‍रॽमा
अँगाल्नुक्रि.हेप्मा
अँठ्‍याउनुक्रि.फिम्‍मा
अँध्‍‍यारोवि.सेन्चिगुप
अँध्यारोवि.सेन्‍जुगुप
अंकना.चि
अंकुश लगाउनुक्रि.खे़क्‍मा
अंकुशेना.खे़क्‍ठम
अंग नचल्नेना.सप्‍रे़
अंगुरना.अङ्‍गसि
अंगेरीना.सोक्‍सोभु
अउले टिम्मुरना.टिन्‍डुपा
अकालना.सुघारम
अक्षेताबाट पकाएको भातना.ओर्‌सि
अगाडिक्रि.वि.पोम्‍लाङयाॽ‍लो
अगुल्‍टोना.मिबुलाङामिभुक (२)
अगुवावि.एप्‍पा
अगेनोना.थाउरुम
अगेनो पूजाना.थाउरुमचप
अग्‍लोवि.किःएम्‍मा
अग्लो हुनुक्रि.ए़ङ्‌मा
अग्‍लो हुनुक्रि.ए़म्‍मा कि:मा
अघाउन्‍जेलक्रि.वि.खे:ॽलो (२)
अघाउन्जेलक्रि.वि.उक्‍खारोखेत्‍लो (२)
अघि-अघिक्रि.वि.याक्‍लो याक्‍लो
अघिकोक्रि.वि.अरेःहा
अघिपछिक्रि.वि.डेरामफोॽलाम
अचम्मविस्म.खरिखरिमा
अचानकक्रि.वि.टोघुप्‍टोहचोक्टोक
अचानक उठ्‌नुक्रि.येॽपुक्‍खे़ॽमा
अचानक भेट हुनुक्रि.चुप्युघे़ॽमा
अचारना.मार्‌छुवा
अचेलक्रि.वि.नेक्‍लो
अझैक्रि.वि.हाक्‍सोहागोसोङ
अझैसम्म पनिक्रि.वि.हागोरोक्‍सो
अञ्‍जुलीना.योम्मा
अटाउनुक्रि.वाङ्‌मेॽमा
अट्टेरीवि.मे़ङ्‌खसिखुवा
अट्नुक्रि.वाङ्‌मा
अडिलोवि.अङ्‌किम्बु
अडेस लाग्नुना.ने़न्‍जामा