Browse Yangben


a
e
ɛ
f
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w

a


à-m≠básàpl.pà-m≠básànengjoint, two things connectedfrajointure, deux choses liées
àkâːnadvengtherefra
àkɛ̀advengherefraici
-àmɛ̀prosfxeng1sPOSSfra1sPOSS
àm≠bàkpl.ɪ̀m≠bàknengbasket, type offracorbeille tissé avec les branches de palmier, pour porter les
àm≠bák–álnengcomplicationfracomplication
àm≠bálpl.ɪ̀m≠bálnengboundary, border (country)frafrontier (de pays)
àm≠bàŋ–ʊ́pl.ɪ̀m≠bàŋ–ʊ́nengtears, crying, mourningfrapleurs, deuil
àm≠bàŋɔ̀pl.ɛ̀m≠bàŋɔ̀nengfuneralfraobsèques
àm≠básánpl.ɪ̀m≠básánnengjiggerfrapuce de la chique (sans œufs)
àɱ≠fánpl.ɪ̀ɱ≠fán1nfraespèce qui habit dans les arbres
àⁿd–ɛ́k-ɛ́kadvengagainfraencore
-ànɔ̀prosfxeng2pPOSSfra2pPOSS
àn≠dàlpl.ɪ̀n≠dàlnengwombframatrice
àn≠dásʲàpl.ɪ̀n≠dásʲànengsesame seedfra(graines de) sésame
àn≠sàmʊ́pl.ɪ̀n≠sàmʊ́nengseed, nut, fruitfragraine, noyau, fruit
àn≠sánpl.ɪ̀n≠sánnengsoil, earth, dirtfraterre
àn≠sɪ́ⁿsájàpl.ɪ̀n≠sɪ́ⁿsájànengsandfrasable
àŋààŋàpl.p≠àŋààŋànenglordfraseigneur
àŋʷɛ́proengyou (sing.)fratu, toi
-àsɔ̀prosfxeng1pPOSSfra1pPOSS
-àwɔ̀prosfxeng2sPOSSfra2sPOSS
à≠ákʊ́pl.pʷ≠ǎkʊ́advengnofranon
à≠fàk–ɛ̀pl.pà≠fàk–ɛ̀nengbeggarframendiant
à≠fànpl.ɪ̀≠fànnengbush country, rural areafrabrousse, campagne

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >