Browse Yangben


a
e
ɛ
f
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w

m


m-bʲ≠él–j-épl.ìm-bʲ≠él–j-énengforgetfulnessfraoubli
m-bʲ≠én-è-pʲén-èpl.ìm-bʲ≠én-è-pʲén-ènengnativefranatif
mánà-mànɛ́numengeight (8)frahuit (8)
mánà-mànɛ́ né-mʷènumengnine (9)franeuf (9)
màⁿdàadvengideophone for loud noise, something sudden and unexpectedfraidéophone pour un bruit fort, qqch brusque et inattendu
mátnumengten (10)fradix (10)
mát ná má≠tátnumengthirteen (13)fratreize (13)
mát ná-má≠ⁿdɛ́numengtwelve (12)fradouze (12)
mát né-mé≠nìnumengfourteen (14)fraquatorze (14)
mát nó-pú≠mómnumengeleven (11)fraonze (11)
mà≠kàk–àlnengaction brutal and abruptfraaction brusque et brutale
mà≠káná-kànànengpity, compassionfrapitié, compassion
mà≠kɛ̀p1nengwine, drinkfravin, boisson
mà≠làlànengspider's webfratoile d'araignée
mà≠nɛ̀m1nengsemenfrasperme
mà≠nɔ́ŋnengbloodfrasang
mà≠ɲà-pɔ́lnenggutter waterfraeau de gouttiére
mà≠ŋánɛ́nengGod (supreme being)fraDieu (être suprême)
mà≠sʲànengside (of something)fracôté
mà≠sɔ̀knengsaltfrasel
má≠tânnumengfive (5)fracinq (5)
mà≠tɪ́ⁿdát né-mʷènumengseven (7)frasept (7)
má≠tɪ́ⁿdàtʊ̥̀numengsix (6)frasix (6)
mǎːsadvengwidefralarge, largeur
ᵐbóᵐbèpl.pì≠m-bóᵐbènengnamesakefrahomonyme