Browse Yangben


a
e
ɛ
f
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w

o


òkólòŋnʊ̀≠kɔ́nder.numthousand (1000)
òm≠bòs–ìɲ-òpl.ìm≠bòs–ìɲ-ònengvalleyfravallée
òɱ≠fòⁿd–òl-òpl.ìɱ≠fòⁿd–òl-ònengwater snailfraescargot aquatique
òn≠dólpl.ìn≠dólnengcooking pot for meatframarmite de viande résérvé pour les homme
òn≠dòŋ–ípl.ìn≠dòŋ–ínengmortarframortier
òn≠sópì̥pl.ìn≠sópì̥neng(salt in) solid blockfra(sel en) bloc solide
òŋ≠òj–ípl.p≠òj–ínengstoryteller, messengerfraraconteur, diseur, messager
òŋ≠ón–ìpl.p≠ón–ìnengbutcherfraboucher
òŋ≠òɲ–òɲpl.p≠òɲ–òɲnengmasterframaître
òŋ≠óŋ–ól-óparteng(be) roundfra(être) rondòŋ≠óŋ–íl-óder.
òwùnóproengthatfracelui-là
ò≠jòpl.ì≠jònengbananafrabanane
ò≠kój-kòjpl.pò≠kój-kòjnengenemyfraennemi
ò≠kòt–ípl.pò≠kòt–ínengfarmerfracultivateur
ò≠lók–ì̥pl.pò≠lók–ì̥nengfishermanfrapêcheur
ò≠ɲòkì̥pl.ì≠ɲòkì̥nengsmokefrafumée
ò≠ŋòlípl.ì≠ŋòlínfraAvec cette classe nominale, le sens est d' une liane spécifique
ò≠òjópl.sʲ≠òjónengshrewframusaraigne
ò≠ókì̥pl.sʲ≠ók–ì̥nengbeefraabeille
ò≠ólì̥pl.sʲ≠ǒlì̥nengmoon, monthfralune, mois
ò≠òᵐbpl.sʲ≠òᵐbnengshinfratibia
ò≠pót–ìpl.pò≠pót–ìneng(a) handsome manfra(un) beau homme
ò≠sólpl.ì≠sólnengneutered he-goatfrabouc castré
ò≠sòmípl.ì≠sòmínenghead of arrowfrafer, pointe (ex. de flèche)
ò≠tʲòpl.ì≠tʲònengverandafravéranda