Resultado de búsqueda de "bèʼès gìʼà"

bèʼès gìʼà [ˈbɛ̰ʼɛ̰s ˈɣḭʼa̰]
sus conejo grande negro y blanco big black and white rabbit