Search results for "biduli duʼ"

biduli duʼ [biˈduli duʼ]

sus pelota de hilo ball of yarn