Search results for "gal ruiʼ dixiuʼ"

gal ruiʼ dixiuʼ [ɣal ruiʼ diˈʃiuʼ] comp: ruiʼ dixiuʼ, ruʼurdixiuʼ

sus acto de mentir act of lying