Search results for "gal ruzubcheiʼ"

gal ruzubcheiʼ [ɣal ruˈzubtʃɛiʼ] comp: ruzubcheiʼ

sus acto de guardar; acto de asegurar act of keeping; guarding; watching over