Search results for "raklàʼàz"

gal raklàʼàz [ɣal rakˈla̰ʼa̰z] comp: raklàʼàz

sus acto de importar act of mattering

raklàʼàz [rakˈla̰ʼa̰z] comp: gal raklàʼàz

vi importa it matters