Search results for "ruzaaʼ niaʼ ruʼu"

ruzaaʼ niaʼ ruʼu [ruˈzaːʼ niaʼ ˈruʼu]

vt limpia la boca; frota la boca cleans or wipes the mouth