Resultado de búsqueda de "ruzaaʼ niaʼ ruʼu"

ruzaaʼ niaʼ ruʼu [ruˈzaːʼ niaʼ ˈruʼu]
vt limpia la boca; frota la boca cleans or wipes the mouth