Resultado de búsqueda de "xtiuzeng yubih teuʼ"

xtiuzeng yubih teuʼ [ˈʃtiuzɛŋ ˈjubi̥ ˈtɛuʼ]
interj "Muchas gracias" "Thank you very much"