Search results for "yuʼugalàʼàz₂"

yuʼugalàʼàz₂ [juʼugaˈla̰ʼa̰z]

vt hace por sí mismo does independently; does by oneself without help Ejemplos: Yuʼugulàʼàz beni ruindang xinekih. La gente hace las cosas por sí mismo. People do things themselves.