Browse Zulgo

a
b
ɓ
d
ɗ
ə
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

h


hezweŋehézwèŋènâne (m)wamnde
həɓhə̀ɓvse casser en deuxyewugo
həɓ (dər)hə̀ɓ (də́r)vcasser en deuxyewugo
hədzəkhə̀dzə̀kn1fumée (f)cuurka2vapeur (f)ndiyam curanɗam
həlaɓhəlaɓvmalaxer (de lʼargile, du béton etc.)jiiɓugo
həmbərhə́mbə́rvdissimuler, cacher, feindrefewgo nder bolle
hənahə́náv1se coucherwaalaago2passer la nuitwallugo jemmaare
həna aka sleslehə́ná áká slèslévcouverwofugo
həndavhə́ndávnlièvre (m)bojel - boji
həndək aakahə̀ndə̀k áákávfermer (en mettant un couvercle)hippugo
həndək aɗəmhə̀ndə̀k áɗəmvfermer (la porte, la fenêtre etc.)maɓɓugo
həndək ahərhə̀ndə̀k áhə́rvenfermermaɓɓimo
həndək iɗəm ahə̀ndə̀k iɗə́m ávouvrir (la porte, la fenêtre etc.)maɓɓitugo
həndək ihər ahə̀ndə̀k ihə́r ávrelâcher, laisser sortiryoofugo
həndək ikəka yahə̀ndə̀k ikə́ká yávouvrir (en enlevant un couvercle)hippititgo
həndzavəlahə̀ndzavəlansésame (m)noome
həpathəpatnjournée (f)nyalawma
hərhə́rvdépouillerɓolugo
həraɓəɓa (ŋa)hə̀ràɓə̀ɓá (ŋá)idsalé, etoɓ toɓ
həraŋhə̀ràŋncalebasse-panier (m) (dans lequel on a entassé les poulets)faandu maɓɓugo ngertokon
hərdəmahə̀rdə̀mávronflerharaago
həvəɗhə̀və̀ɗnnuit (f)jemmahəvəɗ a gehə̀və̀ɗ á géil fait nuitjemma waɗi
həvəɗ a gehə̀və̀ɗ á géil fait nuitjemma waɗi
həzahə̀zanavarice (f), lésine (f)ndiŋgaaremala həzamalá hə̀zanavare (m)ndingaajo
həza (ŋa)hə̀za (ŋá)vêtre avarendiŋgaajo