Browse Zulgo


a
b
ɓ
d
ɗ
ə
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

d


davaller, partir, se déplaceryahugo, dillugoda (aaka)dá (ááká)valler chercheryahgo ɗaɓɓitada (aɗəm)dá (áɗəm)ventrernastugo, naatugoda (dər)dá (də́r)vemmeneryarugoda (iɗəm a)dá (iɗə́m á)vsortirwurtaago
da (aaka)dá (ááká)valler chercheryahgo ɗaɓɓita
da (aɗəm)dá (áɗəm)ventrernastugo, naatugo
da aka tuwadá áká túwávaller offrir ses condoléancesdillugo waade
daaladaalaSyn.məkəs
daala anedaala ánènmadame (f)mayramjo
daala kəla (ga)daala kə́lá (gà)nbelle-fille (f) (désigné par le père et la mère du mari)debbo ɓiyam
da a mbəlakwdá á mbə̀lákwvaller faire une visiteyillaggo, koɗo
da a zaldá á zálvse marier (avec un homme)teʼego
dabasadàbàsáadjépais, aissetekkuɗum
dadaɗəɗɗadàdàɗə̀ɗɗáidépais(se), et plat(e)tekkuɗum
da (dər)dá (də́r)vemmeneryarugo
daɗdaɗəɗɗadàɗdàɗə̀ɗɗáidêtre fort, e , être de haute qualitétekkuɗum
dagulumdàgùlumadjgros, grosseloorɗum
dagumdàgumnfaucille (f) (à la manche en fer)waf du bila leggal
dagwadàgwànmâle (m) des singes (au terme de sa croissance)waandu wordu
dagwadamdagwadamnmaïs (m)masaru
dagwas (dər)dàgwàs (də́r)vsecouer (un arbre)dimbingo
da (iɗəm a)dá (iɗə́m á)vsortirwurtaago
dakwtardàkwtárn1médecin (m)kurgoowo, nyawndoowo2dispensaire (m), hôpital (m)suudu lekki
daladalanbrousse (f)laddeSyn.varadukw daladúkw dalananimal (m) sauvagendabbaawa ladda
dalagərdalagə́rncrâne (m)gumbal hoore
dalamadàlàmànhache (f)bangurre
dalawadalawavchasser, mettre dehors avec violencefartugo, riiwugo
dambazladàmbàzlànlit (m) en terretaŋkol