bakalbakaln1faute (f)aybe2péché (m)hakkema(-r) a bakalmà(-r) à bakalvcondamner, blâmerhiitaago, meeriɗingone a (ŋgat) bakalne à (ŋgát) bakalvfaire tort à qn.jancugopaha a (ŋgat) aka bakalpáhá à (ŋgát) áká bakalvinduire en fauteestugopəl(a-ar) a bakalpə̀l(a-ar) à bakalvpardonneryaafaago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *